راهپیمایی مردم شهرستان خدابنده در حمایت از کودکان غزه+فیلم

مردم شهرهای شهرستان خدابنده در حمایت از کودکان غزه راهپیمایی کردند.

به گزارش نسیم اشراق،مردم شهرهای شهرستان خدابنده در حمایت از کودکان غزه راهپیمایی کردند.